BELEIDSVERKLARING

Procedure: Beleid
Documentcode: 1.00
Revisie: 2
Versie: 16-05-2023

1.               DOEL

Het aangeven van de voor onze organisatie van groot belang geachte veiligheids- gezondheids-, milieu- en kwaliteitsaspecten en de wijze waarop deze binnen het bedrijf worden uitgedragen.

2.               TOEPASSINGSGEBIED

De gehele organisatie en diens vestigingen.

3.               REFERENTIES

Arbo wet artikel 3 en 4

1.3         Organisatiestructuur Waste Vision

4.               PROCEDURE

In overleg met de SHEQ Coördinator, is door de directie een beleidsverklaring opgesteld. Evaluatie, herziening of herbevestiging van de beleidsverklaring vindt minimaal 3-jaarlijks plaats. Indien wijzigingen worden doorgevoerd, dient de beleidsverklaring aan alle stakeholders te worden overgedragen en besproken. Dit met een minimum frequentie van 3 jaar.

Overdracht van dit beleid binnen het bedrijf geschiedt op de volgende wijze:

 • Instructie van nieuw personeel
 • Aanwezig op alle fysieke locaties van de organisatie
 • SHEQ-systeem Waste

Overdracht van dit beleid buiten de organisatie geschiedt op de volgende wijze:

 • Website Waste Vision
 • Op aanvraag van externe stakeholders

De bekendmaking bestaat uit een mondeling en een schriftelijk deel en de nieuwe medewerker tekent voor ontvangst en lezing en verklaart de inhoud te hebben gehoord, gelezen en begrepen. Tijdelijke medewerkers worden op dezelfde manier geïnformeerd als vaste medewerkers.

 

5.               VERANTWOORDELIJKHEDEN

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en zal daar waar nodig ingrijpen.

De directie zorgt dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de beleidsverklaring.

 

6.               BELEIDSVERKLARING

De Directie van Waste Vision is overtuigd dat een beleid gericht op Veiligheid, Gezondheid, Milieu & Kwaliteit (In het Engels SHEQ) van belang is voor het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en redelijke eisen van werknemers, opdrachtgevers en leveranciers.

Het is onze vaste overtuiging dat we door SHEQ-zorg (zowel de borging als de verhoging van de efficiency) de beste dienstverlening aan onze klanten en leveranciers kunnen garanderen, en de risico’s die samengaan met het verrichten van onze werkzaamheden tot een minimum kunnen beperken. De mentaliteit van onze medewerkers is hierbij uiterst belangrijk; Het denken en handelen van uit een SHEQ-oogpunt moet in het DNA van onze medewerkers zitten. Voorlichting, training en elkaar aanspreken zijn hiervoor essentieel. Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van onze Veiligheid, Gezondheid, Milieu & Kwaliteitszorg en prestaties.

Daartoe heeft Waste Vision het SHEQ managementsysteem voor al haar bedrijfsonderdelen opgesteld. Voor ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:

 • wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van Veiligheids-, Gezondheids-, Milieu- & Kwaliteitszorg;
 • wij brengen de behoeftes en verwachtingen van onze stakeholders in kaart tijdens ons besluitvormingsproces met betrekking tot levering van onze producten en diensten;
 • wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten Veiligheids-, Gezondheids-, Milieu- & Kwaliteitszorg;
 • wij creëren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor eenieder en risico’s voor het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • Alle medewerkers in alle lagen van de organisatie nemen hun verantwoording in Veiligheid, Gezondheid, Milieu & kwaliteit.
 • wij informeren opdrachtgevers over Veiligheids-, Gezondheids-, Milieu- & Kwaliteitsaspecten van de te leveren producten of diensten;
 • wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico’s boven andere risico’s;
 • wij onderhouden over Veiligheids-, Gezondheids-, Milieu- & Kwaliteitszorg een open communicatie op alle niveaus, zowel intern als extern;
 • wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
 • wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
 • wij denken mee met de klant op het gebied van duurzame, milieusparende oplossingen;
 • wij nemen verantwoordelijkheid voor het milieu, door te trachten om schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken en onze CO2 footprint te reduceren;
 • wij behandelen vertrouwelijke informatie van onszelf en derden vertrouwelijk;
 • wij zorgen ervoor dat alle gevolgen van haar functioneren voor het milieu in kaart zijn gebracht en is vooruitstrevend in oplossingen en initiatieven m.b.t. milieuvriendelijk opereren;
 • Ongevallen zullen zo veel als mogelijk worden De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen;
 • wij blijven voortdurend werken aan verbetering van ons kwaliteits-, arbo- en
Naam Functie Datum
Dhr. F.M.J.M. Robben CEO 16-05-2023