Beleidsverklaring

Procedure: Beleidsverklaring
Documentcode: 1.00
Revisie: 1
Versie: 07-05-2021

 

Waste Vision is ervan overtuigd dat een beleid gericht op Veiligheid, Gezondheid, Milieu & Kwaliteit (In het Engels SHEQ) van belang is voor het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en redelijke eisen van werknemers, opdrachtgevers en leveranciers.

Door onze SHEQ-zorg (zowel de borging als de verhoging van de efficiency) kan Waste Vision de beste dienstverlening aan onze klanten en leveranciers garanderen en de risico’s die samengaan met het verrichten van de werkzaamheden tot een minimum kunnen beperken.

De mentaliteit van onze medewerkers is hierbij uiterst belangrijk; Het denken en handelen van uit een SHEQ-oogpunt moet in het DNA van onze medewerkers zitten. Voorlichting, training en elkaar aanspreken zijn hiervoor essentieel. Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van onze Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteitszorg en prestaties. Daartoe heeft Waste

Vision het SHEQ managementsysteem voor al haar bedrijfsonderdelen opgesteld. Voor ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:

 • Wij voldoen aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van Veiligheids-, Gezondheids-, Milieu- en Kwaliteitszorg;
 • Wij brengen de behoeftes en verwachtingen van onze stakeholders in kaart tijdens ons besluitvormingsproces met betrekking tot levering van onze producten en diensten;
 • Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten Veiligheids-, Gezondheids-, Milieu- en Kwaliteitszorg;
 • Wij creëren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor eenieder en risico’s voor het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • Alle medewerkers in alle lagen van de organisatie nemen hun verantwoording in Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit;
 • Wij informeren opdrachtgevers over Veiligheids-, Gezondheids-, Milieu- en Kwaliteitsaspecten van de te leveren producten of diensten;
 • Wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico’s boven andere risico’s;
 • Wij onderhouden over Veiligheids-, Gezondheids-, Milieu- en Kwaliteitszorg een opencommunicatie op alle niveaus, zowel intern als extern;
 • Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekkingtot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
 • Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk metde opdrachtgever wordt gestreefd;
 • Wij denken mee met de klant op het gebied van duurzame, milieusparende oplossingen;
 • Wij nemen verantwoordelijkheid voor het milieu, door te trachten om schadelijke gevolgen voorhet milieu te beperken en onze CO2 footprint te reduceren;
 • Wij behandelen vertrouwelijke informatie van onszelf en derden vertrouwelijk;
 • Wij zorgen ervoor dat alle gevolgen van haar functioneren voor het milieu in kaart zijn gebrachten is vooruitstrevend in oplossingen en initiatieven m.b.t. milieuvriendelijk opereren;
 • Ongevallen zullen zo veel als mogelijk worden voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerkers, het onderhouden en keuren van machinesen gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen;
 • Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van ons kwaliteits-, veiligheid- enmilieumanagementsysteem.

Naam: Dhr. T.G. Blömer
Functie: Statutair Bestuurder
Datum: 7 mei 2021