Gemeente Amstelveen vindt in Route Vision haar afvalkompas

....

De gemeente Amstelveen is met 43.485 huishoudens en een gemiddelde dichtheid van 2.507 adressen per vierkante kilometer een sterk verstedelijkte gemeente. Een gemeente waar de inzamelvraagstukken rondom afval complex zijn. Het afvalaanbod wisselt sterk, materieel en personeel kan af en toe uitvallen. Om er toch voor te zorgen dat de inzameling elke dag goed gebeurt, is een flexibel plansysteem noodzakelijk.

Dynamisch inzamelen

De gemeente gebruikte de Route Vision software al voor het dynamisch inzamelen van de ondergrondse containers. Met succes: ruim 1.200 onder- en bovengrondse containers worden dagelijks geleegd op basis van de vulgraad en de beschikbare middelen en personeel op die dag.

Een mooi resultaat, maar de gemeente Amstelveen wilde meer. Burgers een hogere servicegraad bieden op de andere afvalstromen. Het mogelijk maken dat onbekende chauffeurs elke willekeurige route kunnen rijden. Meer grip hebben op de operationele dienstverlening, minder CO2 uitstoten én sturen op data.

Een vertrouwd systeem

Om die doelstellingen te halen is een goed kompas nodig. Een informatiesysteem dat richting geeft aan de operatie. Een systeem dat zekerheden biedt als het gaat om nieuwe inzamelprocessen.
De gemeente Amstelveen vertrouwde al op de Route Vision software. Daarom koos de gemeente ervoor om met Route Vision ook de andere inzameldiensten verder te optimaliseren: die van minicontainers, batterijen en grofvuil.

Minicontainers

De huis-aan-huis inzameling van vijf zijladers wordt ook geoptimaliseerd. Het proces wordt regelmatig bijgesteld op basis van het percentage aangeboden minicontainers en het gewicht per minicontainer. Dit is nodig, omdat het afvalaanbod niet constant is. Denk aan de afgelopen coronaperiode: van kantoor naar thuiswerk en nu weer deels terug naar kantoor. Het thuisafval ziet steeds weer anders uit, zowel qua samenstelling als hoeveelheid. Dat heeft een groot effect op de in te zetten capaciteit op de inzamelroutes. Daarom is het nodig te blíjven monitoren met een goed kompas en te zorgen dat je efficiëntie niet uit de pas loopt.

Batterijen

Batterijen gescheiden houden van het restafval, dat vraagt meer aandacht. Het is steeds vaker in het nieuws dat er afvalbranden ontstaan in inzamelvoertuigen, overslaglocaties en verzamelcontainers. Het gebruik van batterijen zal in de toekomst sterk toenemen; een effect van de digitalisering. De huidige batterijen zijn brandgevaarlijk en moeten daarom apart ingezameld worden.

De gemeente Amstelveen pakt haar verantwoordelijkheid en maakt het burgers makkelijker om batterijen apart in te leveren. Er hangen bakjes aan de ondergrondse containers waar batterijen in mogen. (De reguliere inzamelpunten van Stibat en andere programma’s blijven bestaan.) Met de Route Vision software genereerde de gemeente binnen één dag volautomatisch inzamelroutes voor deze batterijbakjes. De routes werden de volgende dag al gereden door een chauffeur die onbekend was met deze dienstverlening.

Grofvuil

De gemeente Amstelveen zet in op service. Ze biedt burgers daarom de mogelijkheid om het grofvuil thuis op te halen. Route Vision software plant en optimaliseert elke dag automatisch twee inzamelroutes. Dat gebeurt aan de hand van de orders die via de website binnenkomen.

 

Gemeente Amstelveen vindt in Route Vision haar afvalkompas

Met Route Vision heeft de gemeente de complete afvalinzameling superefficiënt ingericht. Alle inzameldiensten zijn nu optimaal ingezet, voor alle afvalproducten. Van batterij tot grofvuil, voor elk Amstelveens huishouden.